Gebruikersvoorwaarden Free Wifi

Gebruiksvoorwaarden  Free WiFi Tilburg

1.Begrippen
Free WiFi Tilburg: de dienst waarbij het “Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg” de Gebruiker op de locaties van Accesspoints via het Wireless-LAN netwerk toegang verschaft tot het internet. Gebruiker: een natuurlijke persoon die Free WiFi Tilburg gebruikt. Accesspoint-locaties: Locaties waar een Accesspoint (= toegangspunt) van Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg hangt. Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg: Een initiatief van ondernemers uit de Tilburgse binnenstad, gericht op de bezoekers van die binnenstad. De ondernemers (horeca, dienstensector en detailhandel) hebben dit fonds in het leven geroepen om activiteiten te ondersteunen die ervoor zorgen dat consumenten het bezoek aan de binnenstad als een persoonlijke belevenis ervaren. Gemeente Tilburg: Stadhuisplein 130, Postbus 50155, 5000 LH Tilburg. www.centrumtilburg.com : de website van Free WiFi Tilburg waar de Gebruiker terecht kan met zijn/haar vragen. Netwerkprovider: Leverancier van internet-toegang.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze gebruiksvoorwaarden Free WiFi Tilburg zijn van toepassing op het gebruik van Free WiFi Tilburg

3. Gebruik
3.1 Het gebruik van _Free WiFi Tilburg is kosteloos.

3.2 Free WiFi Tilburg is beschikbaar in de Gemeente Tilburg op de meeste publieke locaties zoals : Pleinen, stations, markten, winkelcentra, winkelstraten, scholen, sportlocaties, parkeergarages, Piushaven, evenementen locaties, etc.
Daarnaast is Free WiFi Tilburg ook beschikbaar op bijna alle locaties in de binnenstad inclusief het zogenaamde “dwaalgebied” en “Linten Korvel en Besterd”. Een volledig detail overzicht staat op www.centrumtilburg.com

3.3 Om van _Free WiFi Tilburg gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker over voor WLAN geschikte apparatuur die minimaal de IEEE 802.11b of IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, of IEEE80211ca, standaard ondersteunt te beschikken. Tevens dient de Gebruiker over één van de volgende besturingssystemen en één van de volgende internet browsers te beschikken. Besturingssystemen: Windows ( Windows XP t/m windows 8) of Apple iOs (alle versies), en Android (alle versies) . Internet browsers: Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Maxthon, e.a.

3.4 Free WiFi Tilburg wijst erop dat VPN (Virtual Private Network) software van de Gebruiker die NAT (Network Address Translation) niet ondersteunt, niet werkt via Free WiFi Tilburg.

3.5 Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg draagt geen verantwoordelijkheid en geeft geen garanties ten aanzien van de toegankelijkheid van de Accesspoint-locaties voor de Gebruiker.

3.6 Afgegeven gebruiksspecificaties betreffende _Free WiFi Tilburg, waaronder de snelheid waarmee de Gebruiker van het internet gebruik kan maken, zijn indicatief. De snelheid is momenteel 5mb/gebruiker. Maar zal daar waar mogelijk, tijdelijk of permanent verhoogd of verlaagd worden, afhankelijk van de lokatie, wensen/eisen en prioritering. Mede afhankelijk van het aantal gebruikers van de Accesspoint-locatie en de afstand waarop de Gebruiker zich van het accesspoint bevindt. Centrumtilburg.com is het platform waarop alle zaken hieromtrent worden gecommuniceerd.

3.7 Peer-to-peer verkeer en streaming zijn niet mogelijk via Free WiFi Tilburg. De download- en uploadsnelheid van file transfer (FTP) wordt afgestemd op het aantal medebezoekers, met een maximum van 5MB/s per gebruiker.

3.8 De Gebruiker zal er voor zorgdragen dat zijn/haar gebruik van Free WiFi Tilburg geen onnodige hinder aan andere gebruikers van Free WiFi Tilburg en het internet oplevert. Tevens zal de Gebruiker er voor zorgdragen dat zijn/haar gebruik van Free WiFi Tilburg geen schade toebrengt aan de infrastructuur van de Gemeente Tilburg of een andere gebruikte netwerkprovider .

3.9 De Gebruiker zal zich in elk geval onthouden van: -het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail berichten met dezelfde inhoud en het ongevraagd posten van een bericht met dezelfde inhoud in grote aantallen internet-nieuwsgroepen (‘spam’); -het verzenden of doen verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail berichten naar één bepaald e-mail adres of bestemmingen (‘sites’) met een IP-adres (‘mailbombing’); -het openbaar maken of verspreiden van discriminerende en racistische uitingen en kinderpornografie; -stalking en andere ongewenste benaderingswijzen van personen; -het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen (‘hacking’); -het inbreuk maken op auteursrechten van derden of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

4. Beveiliging
4.1 Het dataverkeer tussen de door de Gebruiker gebruikte apparatuur en het toegangspunt op de Accesspoint-locatie geschiedt onversleuteld. Zodoende bestaat de mogelijkheid dat onbevoegden kennis kunnen nemen van dit dataverkeer. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor beveiliging tegen onbevoegde kennisname. Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden van het dataverkeer van de Gebruiker.

4.2 Het gebruik van het internet geschiedt eveneens voor eigen risico van de Gebruiker. 4.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software en bestanden tegen virussen en andere schadelijke invloeden.

5. Garantie en aansprakelijkheid
5.1 Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg zal zich maximaal inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van Free WiFi Tilburg te bieden, maar garandeert niet dat _Free WiFi Tilburg continu en ongestoord beschikbaar is. Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg garandeert niet dat bestanden en andere gegevens volledig, onveranderd en binnen een bepaalde tijd verzonden of ontvangen worden.

5.2 De aansprakelijkheid van het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg uit hoofde van de levering van Free WiFi Tilburg is beperkt tot directe schade, met een maximum van 10.000,- Euro per gebeurtenis. Onder directe schade wordt slechts verstaan fysieke schade aan de apparatuur waarmee de Gebruiker van Free WiFi Tilburg gebruik maakt. Aansprakelijkheid van het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg voor enige andere schade, waaronder onder meer begrepen schade aan de programmatuur van de Gebruiker, verlies van bestanden en andere gegevens alsmede handelsschade is uitgesloten.

5.3 De aansprakelijkheidsbeperking als beschreven in artikel 5.2 geldt niet in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg noch in geval van schade door dood of lichamelijk letsel.

5.4 Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich middels Free WiFi Tilburg toegang tot verschaft.

5.5 De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg vrijwaren voor aanspraken van derden jegens de Gemeente Tilburg als gevolg hiervan.

6. Buitengebruikstelling
6.1 Indien de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft, is het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg gerechtigd de Gebruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling uit te sluiten van Free WiFi Tilburg.

6.2 Indien technische of bedrijfseconomische redenen dan wel veranderende wet- en regelgeving daartoe noodzaken, is het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg gerechtigd Free WiFi Tilburgper direct te beëindigen.

7. Privacy
7.1 Persoonsgegevens van de Gebruiker worden niet opgeslagen het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg.

7.2 Navigatie gegevens van de Gebruiker worden door het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg wel opgeslagen voor de duur van Maximaal 3 maanden. Dit in verband met de wettelijke verplichting. Gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan Politie of Openbaar ministerie als daartoe uitdrukkelijk verzoek is gedaan volgens de Wet op de Privacy.

7.3 Voor het verbeteren van de kwaliteit van het centrum maken we gebruik van een WiFi-telsysteem. Wij geven iedereen de mogelijkheid om het MAC-adres van zijn of haar mobiele apparaten aan te melden voor een opt-out register. Hierna wordt dit MAC-adres niet langer geteld en meegenomen.
U kunt hier: https://account.meraki.com/optout uw MAC-adres aanmelden. 

7.4 Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg telt de drukte en maakt hiervan geaggregeerde rapporten zonder dat er op enige wijze een koppeling wordt gemaakt met individuele persoonsgegevens. Er worden geen MAC-adressen aan derden geleverd. Al onze bewerkingen verlopen volledig anoniem. Bovendien worden de benodigde MAC-adressen voor deze berekeningen eens per 24 uur automatisch versleuteld zodat er onmogelijk een link naar een individueel persoon gelegd kan worden.

8. Overig
8.1 het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in Free WiFi Tilburg en de beschikbare Accesspoint-locaties.

8.2 het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg is gerechtigd haar rechten en verplichtingen ten aanzien van Free WiFi Tilburg over te dragen aan een derde.

8.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan Free WiFi Tilburg geheel of gedeeltelijk over te dragen of aan derden ter beschikking te stellen dan wel op enigerlei wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.

8.4 Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg worden gewijzigd.

8.5 Op deze gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst tussen de Gebruiker en het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg voor het gebruik van Free WiFi Tilburg, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

December 2015

Update maart 2017